- 06 maart 2020 -

Samen Gezond Regio Roermond. Begin 2019 zijn we enthousiast van start gegaan onder deze nieuwe naam, met een eigen logo én website. Het was een jaar van zoeken, leren, praten, bezinnen en elkaar beter leren kennen. Een terugblik naar 2019, maar nog belangrijker, een vooruitblik naar 2020. We gaan samen experimenteren. We gaan het gewoon samen doen!

image

Samen leren

Er zijn randvoorwaarden ontwikkeld om te kunnen leren en samen te werken. Om onze ambitie te realiseren is het van belang dat we anders gaan organiseren. Hoe we dat doen, hebben de netwerkpartners samen vastgesteld in de netwerkopgave.

Daarnaast hebben de partners inzicht gekregen in elkaars financiën en werkzaamheden. Hoe werkt de WMO, de ZVW en de WLZ nu eigenlijk? Wat zijn de financiële opgaven van Meditta, het Laurentius Ziekenhuis, CZ, Burgerkracht Limburg en de Gemeente Roermond? Wat kunnen we van andere initiatieven over het sociale, zorg en medisch domein heen leren? Hier kunt u dat nog eens teruglezen. Want, om samen anders te kunnen organiseren, is transparantie en vertrouwen in elkaar belangrijk.

We hebben ook succesvol een aantal subsidieaanvragen toegekend gekregen van Provincie Limburg, ZonMW en VEZN. Deze subsidieverstrekkers geloven in de aanpak die Samen Gezond Regio Roermond voor ogen heeft. Aan ons de opdracht om deze subsidies in 2020 en verder goed te gaan besteden.

Op dit moment wordt een Maatschappelijke Business Case uitgevoerd om nog beter kunnen onderbouwen met welke gezamenlijke activiteiten, menskracht en middelen wij kwetsbare ouderen kunnen ondersteunen.

Meten en weten

Afgelopen jaar hebben we Noord-Veluwe op werkbezoek mogen ontvangen. Ook zij hebben een programma gericht op kwetsbare ouderen uitgevoerd en hebben onder andere verteld hoe een programma in elkaar zit, hoe je bepaalt wat je wilt weten en hoe je je dat vervolgens gaat meten.

Voor de regio Roermond en voor de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen heeft Robuust een verdiepende regioverkenning uitgevoerd waarin is onderzocht hoe het gesteld is met de gezondheid van de ouderen (65+), de kwaliteit van de zorg en de hoogte van de kosten van zorg. De resultaten en inzichten zijn door de leden van de stuurgroep besproken met vertegenwoordigers van de vier regiogemeenten. In 2020 krijgt dit een vervolg.
Deze inzichten hebben ook geleid tot een Doel Inspanningen Netwerk (DIN) waarin voor de komende jaren de visie, ambitie, strategische doelen en interventies zijn verwoord.

Op diverse fronten vond beweging plaats in 2019. 
Laten we samen doorpakken, experimenteren en het gewoon samen doen in 2020!

image

Het begin is gemaakt!

Samen met inwoners en professionals zijn in twee sessies opdrachten verder ontwikkeld voor de interventies ‘Het andere gesprek’ en ‘Elkaar weten te vinden’.

Door de onderlinge contacten is een betere samenwerking ontstaan tussen MET ggz en de eerstelijns zorgprofessionals. En tussen afdeling Geriatrie van het Laurentius Ziekenhuis en de eerstelijnszorg om zorg goedkoper en efficiënter te maken. Ook is er een betere samenwerking tussen zorgprofessionals (thuiszorg, eerstelijns hulpverlening) en het gebiedsteam van de gemeente Roermond (makkelijker bereikbaar, sneller contact) ontstaan. Het gebiedsteam en de POH’ers (praktijkondersteuner huisartsen) hebben stappen gezet om elkaar beter leren kennen. Medewerkers van Wel.kom, het gebiedsteam en de seniorenraad werken samen aan het verlagen van drempels voor vinden van ondersteuning van en met de inwoners.

Op bestuurlijk niveau is actieve uitwisseling ontstaan over ontwikkelingen die elkaar raken. Ervaringen van het traject ‘valpreventie’ zijn door een huisarts in Montfort en professionals in Roermond opgepakt. Daarnaast heeft een student van de Fontys Hogeschool in beeld gebracht welke communicatie nodig is om de preventie van eenzaamheid aan te pakken. Het adviesrapport kunt u inzien.

Er is veel gaande, er is nog veel te doen. Laten we samen onze krachten bundelen en werken aan een inspirerend en experimenterend 2020.